หลักฐานเอกสารต่างๆที่ใช้ในการติดต่อสำนักงานที่ดิน

หลักฐานสำหรับที่ดินและห้องชุด

     -- โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก

     -- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

     -- หลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน

( *หมายเหตุ  โฉนดที่ดินห้ามนำไปเคลือบ )

หลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา

- บัตรประจำตัวประชาชน  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)

- สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และของคู่สมรส  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)

- ทะเบียนสมรส (สำเนา)

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)

- ทะเบียนหย่า , ใบมรณะบัตร (สำเนา)

- หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส 

- ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง) 

- ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น) 


 หลักฐานสำหรับนิติบุคคล

- เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

- หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ 

- หนังสือสำคัญการให้ทำการแทนนิติบุคคล

- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองแล้วในปัจจุบัน

- บัตรประจำตัวของกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล

- รายงานการประชุมของนิติบุคคล

- กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามัญมีวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนิติบุคคลนั้นมีคนต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ

        * ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยต้องแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพรายได้ที่มาของเงินซึ่งนำมาซื้อหุ้น

        ** กรณีนิติบุคคลซื้อที่ดินในราคาสูงกว่าทุนจดทะเบียนโดยไม่จำนองที่ดิน ต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินที่นำมาซื้อที่ดิน