ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง

 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและค่าอากรแสตมป์

 -  ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท

-  ค่าจดทะเบียน ร้อยละ 1 บาท  จากยอดจดจำนองไม่เกิน 200,000 บาท

 

เมื่อไปถึงสำนักงานที่ดิน

 ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานที่ดิน

- ขอคำแนะนำ

- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ

- รับบัตรคิวตามลำดับก่อนหลัง

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหลักฐานเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่สอบสวนตามช่องที่ระบุไว้ในบัตรคิว

 ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ 

- ตรวจสอบสาระบบที่ดินและหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

 - รับคำขอและสอบสวนคู่กรณีตามลำดับในบัตรคิว

 - ตรวจอายัด คือ ตรวจดูว่ามีผู้ของดให้ทำเรื่องต่างๆไว้ก่อนหรือไม่

 - ประเมินราคาทุนทรัพย์สำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

- ทำสัญญาและแก้ทะเบียนในโฉนดที่ดิน

 ขั้นตอนที่ 3 

- คำนวณค่าธรรมเนียมภาษีต่างๆ 

- ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ

 ขั้นตอนของเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียน

 - ตรวจสอบเรื่องทั้งหมด 

- คู่กรณีลงนามในสัญญาหรือบันทึกตามข้อตกลง 

- เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงในโฉนดที่ดิน

 - ประทับตรา

 ขั้นตอนที่ 4  แจกโฉนดและสัญญา

 - โปรดตรวจสอบเอกสารความถูกต้องในโฉนดที่ดิน และสัญญาด้วยว่าถูกต้องหรือไม่  เช่น  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  อายุ  ชื่อบิดา  มารดา  ที่อยู่ก่อนกลับ